Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพทั่วไป

                      เทศบาลตำบลหนองโดน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1  ถนนพหลโยธิน 146 กิโลเมตร และตามทางรถไฟสายเหนือ ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร

                   เนื้อที่  เทศบาลตำบลหนองโดน มีพื้นที่ 1.94 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

                  อาณาเขต  เทศบาลตำบลหนองโดน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

                   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 (นอกเขต) ตำหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

                   ทิศใต้            ติดต่อกับ หมู่ที่ 8,9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

                   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

                   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 (นอกเขต) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 

                 เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้

                   บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไม่เต็มหมู่บ้าน

                    บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไม่เต็มหมู่บ้าน

บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไม่เต็มหมู่บ้าน

 

บ้านตลาดใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ไม่เต็มหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ