Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สภาพด้านสังคม

                   ชุมชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

1.    ชุมชนตลาดบนก้าวหน้า (หมู่ที่ 1) คณะกรรมการชุมชน 9 คน

2.    ชุมชนวัดคลองบุญ (หมู่ที่ 3)    คณะกรรมการชุมชน 9 คน

3.    ชุมชนร่วมใจพัฒนา (หมู่ที่ 4)  คณะกรรมการชุมชน 9 คน

4.    ชุมชนหมู่ 9 สามัคคี (หมู่ที่ 9)  คณะกรรมการชุมชน 9 คน

จำนวนบ้าน    970    หลังคาเรือน

จำนวนประชากร    ชาย 1,271 คน     หญิง  1,387  คน

รวมจำนวนประชากร  2,658  คน

 

 

                   การศึกษา

                        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    1  แห่ง

                        โรงเรียนประถมศึกษา                2  แห่ง

                        โรงเรียนมัธยมศึกษา                  1  แห่ง

 

                   สาธารณสุข

                        สำนักงานสาธารณสุข       จำนวน  1  แห่ง 

                        คลินิกเอกชน                  จำนวน  2  แห่ง

                         อสม.                          จำนวน  36  คน

                        ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     จำนวน  2  แห่ง

                        โรงพยาบาลหนองโดน      จำนวน   1  แห่ง  (อยู่นอกเขตเทศบาล)

                  

                   ศาสนา

                        ประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองโดน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

                        วัดในเขตเทศบาล  มีจำนวน 2 แห่ง  วัดหนองโดน และวัดคลองบุญ

                        ศาลเจ้า  มีจำนวน 2 แห่ง ศาลเจ้าพ่อปู่จุ๊ย  และ ศาลเจ้าปึงเถ้า

                   วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

1.      ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เดือน  มกราคม มีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เช้าวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

2.      ประเพณีสงกรานต์  เดือน เมษายน  มีกิจกรรม แห่พระพุทธรูปเหมือน หลวงพ่ออาจ วัดคลองบุญ / หลวงพ่อสูรย์ วัดหนองโดน เพื่อนำมาให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  อีกทั้งยังมีการละเล่นพื้นบ้าน

3.      ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน มีกิจกรรม จัดขบวนแห่รถบุปผชาติ ประกวดกระทงแต่ละชุมชนหรือหน่วยงาน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

 

4.      ประเพณีแห่ข้าวพันก้อนที่วัดหนองโดน มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้ามืดของวันออกพรรษา เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลัพไปแล้ว

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ