Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลหนองโดนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีความศรัทธาและเลื่อมใสในวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รักษาประเพณีและวัฒนธรรม มีผู้นำที่ดีมีคุณธรรม”

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ