Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. ใช้หลักคุณธรรม ความโปร่งใส นำหลักการบริหารและการปกครองที่ดีการใช้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมีความเป็นระบบด้วยการยึดหลักแห่งความซื่อสัตย์ สุจริตความเสมอภาค ความรู้ความสามารถ และความมั่นคงในหน้าที่การงานของคนในองค์กรที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รู้จักการวางแผนล่วงหน้าอย่างเข้าใจและรู้เท่าทันข้อมูล

          2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมอย่างทั่วถึง เช่น ถนนคอนกรีต ทางเท้า สะพาน การติดตั้งและจัดระบบประปา ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด งานติดตั้งบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

          3. การรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การจัดเก็บขยะ น้ำทิ้ง น้ำขัง น้ำเน่าเสีย การจัดระเบียบและระบบสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าตลาด อาคารสถานที่ บ้านเรือน การปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รณรงค์การปลูกต้นไม้ พัฒนางานภูมิสถาปัตย์และผังเมือง

 

          4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นทั้งด้านการเกษตรภาคบริการ หัตถกรรม และอุตสาหกรรมขนาดย่อม ทั้งในครัวเรือน และนอกครัวเรือน

          5. ส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจกรรมทางด้านสังคม ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวัน หรือวิถีชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลและชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

          6.ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทางการศึกษา ในเขตเทศบาลทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

          7. ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน พัฒนาด้านการกีฬา และเชื่อมความสามัคคีกับหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายด้านต่างๆ ทังภายในเขตเทศบาลระดับอำเภอและจังหวัด

          8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน กิจกรรมด้านสุขอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ราษฎรในเขตเทศบาล และชุมชนใกล้เคียง

 

          9. มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชีวิตความเป็นตลอดจนภารกิจต่างๆ ของเทศบาล โดยยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขและสืบสานงานทุกประเภทให้สมประโยชน์แก่ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมโดยรวมต่อไป

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ