Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

นายจะเด็ด  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
ประธานสภาเทศบาล

 

 

 

นายฉลวย  แย้มสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาล

 

นายชัชพล  ฉัตรแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายโฆสิต  โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสมหมาย มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายประทีป  เผือกโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางชูจิตร  สีแดงเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสุธัญญา  กสิชาญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาววรวรรณ  สายตรง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสาวสุจิตรา  ใบกุหลาบ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุทิน  บุญแช่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางอัศฌา  ลาป้อง
สมาชิกสภาเทศบาล

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ