Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

นายจะเด็ด  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
ประธานสภาเทศบาล

 

 

 

นายฉลวย  แย้มสุวรรณ
รองประธานสภาเทศบาล

 

นายชัชพล  ฉัตรแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายโฆสิต  โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสมหมาย มีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายประทีป  เผือกโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
นางชูจิตร  สีแดงเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสุธัญญา  กสิชาญ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาววรวรรณ  สายตรง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางสาวสุจิตรา  ใบกุหลาบ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุทิน  บุญแช่ม
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นางอัศฌา  ลาป้อง
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายปราโมทย์  โพธิ์กะต้น
นายกเทศมนตรี
นายสุพจน์  คำสูง
รองนายกเทศมนตรี
นายสุวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

นางธัญญารัตน์ ทองพีระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพนิดา  ฉ่ำมาก
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์ผกา  เสมาทอง
ครู คศ.1
นางสาวกิรติยา  รัชตธนกุล
ครู คศ.1
นางสาวศิริพรรณ  ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางภัทรชนก  ฤทธิเสน
ผู้ช่วยครู
 
นายศศิพล  ดงหลง
ภารโรง
 
นางสาวขนิษฐา  พานทอง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นางสาววรรนิษา  ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวภรกนก  เนียมเรือง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

นางรณัชชา  พูลศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง 7
นายชัยวิรัตน์ เหมะ
นายช่างไฟฟ้า 5
นางสาววาสนา  แทนเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิภูษณะ  ไกรสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
นางราตรี  คำเทศ
ช่างปูน
นางผัด  แจ่มฤทัย
ช่างปูน

 

นายสุวัฒน์ชัย สอนน้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายรังสรรค์  หงษ์สง่า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายประภาส  ชื่นอารมย์
คนงานประจำรถขยะ
นายสุวัฒน์  หนูเตี๊ยะ
คนงานทั่วไป
นางสาวสมศรี  จันทร์ดี
ประจำรถขยะ
นายอิศเรศ  ศรีโยธิน
คนงานทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ