Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

 

นางสาวประภัสสร จันทร์ดี
ปลัดเทศบาล

 

 

 

นางสาวจุฑามาศ  ฉิมน้อย
รองปลัดเทศบาล

 

นางสาวบังอร  โพธิ์กะต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวกนกอร  วังอาษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

นางสาวปัญจะ ศิริวิบูลย์ทรัพย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายศรัณย์  ชาญเทศน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
นางรัศมี  เสริฐธิกุล
นักพัฒนาชุมชน

 

นางสาวดารณี ทองบุญ
เจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวชุติมา  แก้วนิล
นักทรัพยากรบุคคล

 

นางโสรัจ รวิสุตตานนท์
นักการ
นางสาวปาลิตา  แซ่โง้ว
นักจัดการงานทั่วไป

 

นายฉลวย  แจ่มฤทัย
คนงานทั่วไป
นางสาวปัทมาพร  เผือกโสภา
ผู้ช่วยนักพชทรัพยากรบุคคล

 

นายสำเริง ฉัตรแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นางกฤติยา  ทั่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

นายไฉน  สุขเกษม
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายอนันต์ ทองสุข
พนักงานดับเพลิง

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ