Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

นางธัญญารัตน์ ทองพีระ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางพนิดา  ฉ่ำมาก
ครู คศ.1
นางสาวพิมพ์ผกา  เสมาทอง
ครู คศ.1
นางสาวกิรติยา  รัชตธนกุล
ครู คศ.1
นางสาวศิริพรรณ  ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
นางภัทรชนก  ฤทธิเสน
ผู้ช่วยครู
 
นายศศิพล  ดงหลง
ภารโรง
 
นางสาวขนิษฐา  พานทอง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
 
นางสาววรรนิษา  ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวภรกนก  เนียมเรือง
ผู้ดูแลเด็กเล็ก

แหล่งท่องเที่ยว

Facebook

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ